รายชื่อ ผู้โชคดี การจับรางวัล ซัมซุง กาแลคซี่ โน้ต9 ให้เฉพาะชาวเหนือได้ลุ้นถึง 100 เครื่อง ครั้งที่ 3 (จำนวน 25 รางวัล)

 

 

                                                                                        

 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล

1.คุณละออง วงษ์จันทร์ 

2.ด.ญ.ชัญญานุช ณะรงค์ชัย

3.คุณศุภชัย ทองประเสริฐ 

4.คุณยุพา  ปานพรม

5.คุณบุญส่ง โพธิ์ทอง 

6.คุณจิรประภา จิตเนาวรัตน์

7.คุณเรือนเพชร มาทน 

8.คุณติ่ง แซ่จิว

9.คุณสุรางค์ ตรียะวงศ์

10.คุณศิรินภา โปรเทียรนื

11.คุณฐิติพร โฉมแดง

12.ด.ช. เจนจิรา  บุญประเสริฐ

13.คุณธมน ลิ้มปัญญาเลิศ 

14.คุณเยาวเรศ  ริดจูงพืช

15.คุณมนันต คุ้มวิญญาณ 

16.คุณอรจันทร์  วันชุลี 

17.คุณแก้ว ก้อนคำ

18.คุณณัฐกิตติ์ บัวดี

19.คุณสมจิต  ปะระมะ 

20.คุณธิดาพร  อินคูณ

21.ด.ญอาจรีย์ เมธาวีบริรักษ์ 

22.คุณพิทักษ์ เอื้อมลฉัตร 

23.คุณสุรศักดิ์ เรือนศรี 

24.คุณผัด   เสาร์นุ

25.คุณชนัญฐิยา ห่านดำ

 

รายชื่อ ผู้โชคดี การจับรางวัล ซัมซุง กาแลคซี่ โน้ต9 ให้เฉพาะชาวอีสานได้ลุ้นถึง 100 เครื่อง ครั้งที่ 5 (จำนวน 25 รางวัล)

อ่านต่อ

รายชื่อ ผู้โชคดี การจับรางวัล ซัมซุง กาแลคซี่ โน้ต9 ให้เฉพาะชาวเหนือได้ลุ้นถึง 100 เครื่อง ครั้งที่ 5 (จำนวน 25 รางวัล)

อ่านต่อ

รายชื่อ ผู้โชคดี การจับรางวัล ซัมซุง กาแลคซี่ โน้ต9 ให้เฉพาะชาวอีสานได้ลุ้นถึง 100 เครื่อง ครั้งที่ 4 (จำนวน 25 รางวัล)

อ่านต่อ

รายชื่อ ผู้โชคดี การจับรางวัล ซัมซุง กาแลคซี่ โน้ต9 ให้เฉพาะชาวเหนือได้ลุ้นถึง 100 เครื่อง ครั้งที่ 4 (จำนวน 25 รางวัล)

อ่านต่อ