ตำแหน่งงานว่าง

“เสริมสุข” คือ บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารครบวงจรที่มีคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศ รวมถึงผลตอบแทนที่ดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้วยปณิธานที่ยึดมั่นต่อการทำงานร่วมกันและเชื่อมั่นในคุณค่าของคน เสริมสุขได้ส่งเสริมให้พนักงานของเรา ได้มีการเรียนรู้การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาพนักงานให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพขององค์กร พร้อมซึ่งความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการมาร่วมงานกับเรา สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดของตำแหน่งงานว่างและส่งประวัติส่วนตัวมาที่ hr@sermsukplc.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.02-6932255 ต่อ 227

 • Position
 • Department
 • Location
 • Available

1. ลักษณะงาน

• ดำเนินงานด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องกับกฎหมาย
o ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
o จัดทำทะเบียนกฎหมาย และประเมินความสอดคล้องในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย (Legal Compliance)
o เสนอแนะแนวทางที่ถูกต้องให้นายจ้างรับทราบสอดคล้องกับกฎหมายที่กำหนด

• การประเมินความเสี่ยง และปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
o วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง (Hazard Identification)
o ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน (Risk assessment)
- รวบรวม ตรวจสอบ ทบทวน ผลการประเมินความเสี่ยงของทุกแผนก และทำให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
- นำเสนอ หรือติดตามการแก้ไขตามแผนดำเนินงาน เพื่อกำจัด หรือลดความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ (High/Extreme risk) 

• จัดทำ วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง (Safety action plan) 
o จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย, คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามผล จัดทำ และส่งรายงานตามกฎหมายกำหนด, การป้องกัน และระงับเหตุฉุกเฉิน, ความปลอดภัยรถยก, การจัดการสารเคมี, เครื่องจักร, อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล, การจัดการผู้รับเหมา, การตรวจสุขภาพด้านอาชีวอนามัย, สุขศาสตร์อุตสาหกรรม, ความปลอดภัยในการขับขี่ ฯลฯ)

• ตรวจประเมินการปฏิบัติด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ
o ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
o แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับ และคู่มือความปลอดภัย 
o เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

• การฝึกอบรม แนะนำ ฝึกสอนงานด้านความปลอดภัย
o แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงานต่อพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้เกี่ยวข้อง

• การตรวจติดตามสภาพแวดล้อมในการทำงาน
o ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ

• การรวบรวม วิเคราะห์สถิติอุบัติเหตุ
o ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
o รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง

• ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
o ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา รวมถึงให้ความร่วมมือในกิจกรรม หรือการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบ ISO 22000:2005, GMP, HACCP, TPM และระบบบริหารจัดการอื่น ๆ ตามนโยบายบริษัท

 

 

2. คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า หรือเป็น จป.วิชาชีพ ตามประกาศกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคมเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ 31 มีนาคมพ.ศ. 2540 และผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการความปลอดภัย พ.ศ.2549 (42 ชั่วโมง)
 • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการงานความปลอดภัย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ และทักษะด้านกฎหมายด้านความปลอดภัยฯ และกฎหมายประกันสังคม
 • มีความเข้าใจในธุรกิจ อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม

 

Purpose : 

       เพื่อร่วมวางแผนและบริหารงานโครงการ ด้านงบประมาณ การตดิ ตามควบคุม การวางแผนทางการค้า รวมทัง้ การจัดทาข้อมูลวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุนในโครงการต่างๆ ให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และตอบสนองการดาเนินธุรกิจของบริษัท

Responsibility : 

 • เจรจา ประสานงาน เพื่อให้การบริหารงบประมาณ การวิเคราะห์ ความคุ้มค่าของการลงทุนในโครงการ
 • ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำข้อมูลวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการต่างๆ และการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเป็น
  ข้อมูลในการวิเคราะห์ตัดสินใจ จัดส่งผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา เสนอแนะให้กับหน่วยงานต้นสังกัดตามลำดับ
 • ประสานงานและจัดทำแผนงาน AOP และข้อมูลอื่นๆ กับทางโรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • บริหารงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี การเงิน และ IT เช่น Sales to SAP, Project Finance
 • การติดตามผลการดำเนินการของ Campaign ต่างๆ เช่น Sales Tracking

Qualification :

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้าน บัญชีบริหาร หรือวิเคราะห์งบ ( Management Accounting ) อย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความเชี่ยวชาญระบบคอมพิวเตอร์

 

ความรับผิดชอบหลัก :

1. การวางแผนการตรวจสอบประจำปี :
    • ร่วมจัดทำ “แผนการตรวจสอบประจำปี” (Annual Audit plan) กำหนดแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงาน การตรวจสอบทางด้านการเงิน และการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด รวมทั้งการพัฒนาระบบตรวจ สอบ การประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
    • ร่วมกำหนดกรอบและแนวทางการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร 
    • ร่วมจัดทำแผนบริหารทรัพยากรของฝ่าย เช่น แผนค่าใช้จ่าย แผนอัตรากำลังคนของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อประสิทธิภาพในงานตรวจสอบ

2. การควบคุมและพัฒนามาตรฐานการตรวจสอบ :
    • กำกับดูแล และให้ข้อเสนอแนะในการควบคุมและพัฒนามาตรฐานการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน หรือหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อ ให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามหลักการควบคุมภายในที่ดี
    • ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาขั้นตอนและมาตรฐานในการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
    • แนะแนวทางในการพัฒนาและกำกับดูแลแก่ผู้บริหาร เพื่อให้เป็นแนวทางที่สามารถปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การบริหารและปฏิบัติการตรวจสอบ :
    • กำกับ ดูแล การตรวจสอบตามแผนประจำปีทั้งการตรวจสอบทางด้านการปฏิบัติงาน การตรวจสอบด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด เพื่อประเมินความเสี่ยงของธุรกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในส่วนกลาง โรงงาน สาขา เพื่อให้มั่นใจในระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามทิศทางและกฎระเบียบขององค์กร 
    • ตรวจสอบ และประเมินการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด นโยบาย ขั้นตอน ข้อกำหนดด้านภาษี กฎหมาย กฎระเบียบภาครัฐ ข้อตกลง/สัญญาและรวมทั้งให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจ 
    • ติดตามและประเมินการปฏิบัติการตรวจสอบตามแผนประจำปี รวมถึงติดตามผลการตรวจสอบตามหน่วยงานต่างๆ

4. การรายงานผลการตรวจสอบ :
    • สรุปรายงานผลการตรวจสอบข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะ/ข้อแนะนำในการควบคุมความเสี่ยง พร้อมทั้งนำเสนอรายงานการตรวจสอบตามแผนประจำปีให้กับผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติ :

•   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน บัญชี และบริหาร
•   มีประสบการณ์ ด้านบัญชี หรือด้านการตรวจสอบภายใน 5 ปีขึ้นไป
•   มีความรู้และ/หรือทักษะ ที่ลึกซึ้งหรือชำนาญในหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีทักษะการฝึกอบรม/ฝึกสอน มีทักษะความเป็นผู้นำ และสามารถบริหารจัดการและแก้ปัญหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้
•   มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเสริมสุขและบริษัทในเครือ 

Main Responsibilities:

·   Develop the necessary management reports to support operational business decisions

·   Protect corporate assets through the development and implementation of sound accounting policies and procedures

·   Budgeting

·   Tax planning

·   Production Cost Calculation

·   Perform ad-hoc assignment

·   Performing cost and risk estimating, analysis, and control activities Analyzing Inventory data and Production Cost Calculation

·   Analyzing and compiling Profit & Loss and Balance sheet according to each business unit and HO requirements

·   Reviewing yearly budget, month- end closing and monthly G/L account reconciliation

·   Analyzing cost in order to suggest operations for continuous improvement

·   Supporting project teams to ensure costs are controlled within Budget and Authority, and that cost control is maintained from inception to completion


Qualifications:

·    Thai, Male/Female, age 30 - 40 years old

·    Bachelor’s or Master’s Degree with background in Cost Accounting/Accounting or related fields

·    At least 10 years’ experience in cost accounting and finance in Manufacturing

·    Costing experience in FMCG/Foods/Beverage industry is essential

·    Must have skills in Controlling and reporting; especially on production cost, variance analysis, reconciliation of material usage

·    Knowledgeable in Evaluation of Inventory, Cost Accounting, Managerial Accounting and SAP will be a plus

·    Proactive and strong analytical skills with experience of product cost component

·    Enthusiastic, teamwork, leadership, well organized, positive attitude, and service minded

·    Good command of English with both oral and written

·    Excellent computer skills (MS Word, Excel)

This position is work closely with marketing / trade marketing HO and sales team in order to ensure brand directions are cascaded and executed on ground properly.

 • Updating sales team to all ABL activities : NPD launches , OOH activities , nationwide promotion, channel specific program , change packaging and feedback the issues to all concern people.
 • Present NPD to sales team and update launching status to all concern people until launching process has done.
 • Identify growth opportunities and coordinate with trade marketing team HO to create channel specific program to increase share , distribution and sales volume within allocated budget in responsible region
 • Coordinate with trade marketing HO to develop appropriate signage and POP which link to the promotion message and brand identity under store rules & regulations in each area
 • Visit stores to check OOS, FIFO , stock inventory , secure home shelf facing and ensure store compliance ie. price off / premium promotion , channel specific program , display and POP decorations are implemented properly
 • Do the monthly market intelligence report: update competitors ‘movement ie. prices , promotion and all activities which occurred in responsible area
 • Evaluate nationwide , channel specific program , NPD launches to learn and improve activities in the future

Qualification : -

 • University graduates in Marketing or any related field preferably with Master Degree
 • Fluent in spoken and written English and computer literate
 • Able to travel extensively nationwide
 • Good analytical skills.
 • Good interpersonal skill including communication, presentation and negotiation.
 • Flexible working attitude to work on a dynamic

Experience : -

 • Minumum 3-5 years relevant experience in Sales or Trade Marketing experience.
 • Having Sales or Marketing background from Food & Beverage company will be an advantage.

       The purpose of this job is to take care of overall brand activities to ensure the product acceptance among target consumer. Manage day-to-day marketing programs and activities so that they meet the organization’s short and long term business objectives. His/her roles are responsibilities are

 

Qualifications:

 • Male / Female, Thai nationality
 • Bachelor's or Master's Degree BBA in Marketing or related field/ MBA preferable
 • At least 5 years experience in brand management from FMCG Company
 • Knowledgeable in Marketing of consumer product or related business
 • Excellent and effective communication, presentation, negotiation, problem solving, interpersonal and analytical skills.
 • Initiative, assertive and resulted-oriented
 • Computer-literate with good communication skills (preferable fluent in English)

 

Responsibilities:

 • Strategic brand building in terms of awareness, consumer preference, visibility and add-value to the brands.
 • Develop the strategic plan and brand plan that will deliver the marketing objective.
 • Quality implementation of marketing activities in a timely manner and ensure sufficient and effective awareness and visibility of the program.
 • Study consumers’ needs to fully understand their behavior in order to develop brand image attributes of the product.
 • Implement the new ideas to create brand excitement as well as new consumer bases.

Responsibilities:

 • ทำการตรวจสอบระบบงานให้เป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบการควบคุมภายในที่ได้รับมอบหมาย
 • สรุปรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ กับผู้ที่ได้รับการตรวจสอบภายในเบื้องต้น
 • ติดตามผลการทำงานตลอดจนแนวทางการแก้ไขในข้อผิดพลาดของแต่ละระบบงานต่างๆ

Qualifications:

 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานการตลาด บัญชี และการตรวจสอบโดยตรง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความละเอียดรอบคอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • สำนักงานใหญ่
  pranattha.yuenyong@sermsukplc.com
  เบอร์โทร : 02-7839097, 0815581369
 • โรงงานปทุมธานี
  Wichean.Mahamad@sermsukplc.com
  เบอร์โทร : 0851081102
 • โรงงานนครราชสีมา
  Tuchsathaporn.Onta@sermsukplc.com
  เบอร์โทร : 0657260155
 • โรงงานนครสวรรค์
  Chanakran.Kwamsuk@sermsukplc.com
  เบอร์โทร : 056-276891-9 ต่อ 501
 • โรงงานสุราษฏร์ธานีธานี
  Saifhon.Phonsung@sermsukplc.com
  เบอร์โทร : 0894742749
 • โรงงานชลบุรี
  Aumpira.Jaisin@sermsukplc.com
  เบอร์โทร : 0-3845-8573-5, 0-3845-8635-45