ตำแหน่งงานว่าง

“เสริมสุข” คือ บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารครบวงจรที่มีคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศ รวมถึงผลตอบแทนที่ดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้วยปณิธานที่ยึดมั่นต่อการทำงานร่วมกันและเชื่อมั่นในคุณค่าของคน เสริมสุขได้ส่งเสริมให้พนักงานของเรา ได้มีการเรียนรู้การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาพนักงานให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพขององค์กร พร้อมซึ่งความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการมาร่วมงานกับเรา สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดของตำแหน่งงานว่างและส่งประวัติส่วนตัวมาที่ hr@sermsukplc.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.02-6932255 ต่อ 227

 • Position
 • Department
 • Location
 • Available

วัตถประสงค์ :

เพื่อควบคุมดูแลการนำส่งสินค้าจากคลังสินค้าไปยังโรงงาน สาขา และลูกค้าโมเดิร์นเทรดต่างๆ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุงรักษารถยนต์ ดูแลบริหารและสั่งการดูแลยานพาหนะในสังกัดของโรงงานและสาขา (ทำเองและจ้างเหมา) เช่น ซ่อมสี, ซ่อมเครื่องยนต์, ซ่อมตัวถังรถ เป็นต้น, ควบคุมดูแลการบริหารจัดการและประสิทธิภาพของรถลาเลียงพร้อมทั้ง ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้ง การดูแลเรื่องอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับรถยนต์และบริหารพาหนะ
 

ความรับผิดชอบหลัก : 

การขนส่งสินค้า

 • กำกับดูแลการขนส่งสินค้าระหว่างโรงงานต่างๆและระหว่างคลังสินค้าของบริษัทคู่ค้าเข้าสู่โรงงานต่างๆให้เป็นได้ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
 • บริหารกระบวนการขนส่งสินค้าไปยังตัวแทนจำหน่ายหรือลูกค้าโมเดิร์นเทรดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
 • กำกับดูแลการตรวจสอบอุบัติเหตุ รวมถึงสรรหาคณะกรรมการในการตรวจสอบอุบัติเหตุ
 • เป็นผู้รับมอบอานาจในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานของแผนกเป็นไปได้อย่างราบรื่น
 • กำกับดูแลการบริหาร โอนย้าย และตัดสภาพสินทรัพย์ตามนโยบายที่กำหนดโดยแผนกขนส่งสินค้ากลางอย่างเคร่งครัด
 • จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอผู้จัดการโรงงาน

การซ่อมบารุงยานพาหนะ 

 • ให้คำปรึกษาต่อการวางแผนในการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันประจำปีให้กับยานพาหนะ ภายใต้ความ
  รับผิดชอบ
  • ควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการขนส่ง อาทิเช่น ค่าเชื้อเพลิงและค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและอยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้

การพัฒนาบุคลากร 

 • ร่วมกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานรวมถึงกำหนดปัจจัยแห่งความสำเร็จของการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในแผนกยานพาหนะ
 • ผลักดันให้เกิดการนาเครื่องมือและวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสมมาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด
 • ติดตามและประเมินผลการการปฏิบัติงานของแผนกยานพาหนะให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กาหนดไว้
 • บริหารจัดการบุคลากรในแผนกยานพาหนะเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของแต่ละหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ได้กาหนดไว้
 • ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและทำการสอนงาน พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาความรู้และศักยภาพให้สามารถทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Purpose : 

            เพื่อควบคุมการจัดซือ้ จัดหาบรรจุภัณฑ์ ที่ใช้สาหรับการผลิตในระบบ ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตรงตามคุณสมบัติที่กาหนดและราคาที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการผลิตและการดาเนินงานภายในบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

Responsibility :

 • จัดทำแผนปฏิบัติการของแผนกจัดซื้อ บรรจุภัณฑ์ (Strategic Sourcing ของ Raw Material) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ทิศทางการดาเนินธุรกิจของการจัดซื้อจัดจ้างและบริษัท
 • จัดทางบประมาณประจำปี ของแผนกจัดซือ้ บรรจุภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานการจัดซื้อ จัดจ้างในภาพรวม
 • ควบคุมการปฏิบัติงานจัดซื้อ บรรจุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามแนวทางที่กาหนด เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในภาพรวมขององค์กร
 • ติดตามและประเมินผลของการปฏิบัติงานดังกล่าวให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ได้วางเอาไว้
 • ร่วมวางโครงร่างคู่มือการจัดซื้อ บรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ครอบคลุมขั้นตอน และ วิธีการการทำงานของแต่ละแผนก โดยให้เป็นไปตาม SOP ของแผนกจัดซื้อจัดจ้าง
 • พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ พร้อมจัดทำเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
 • ควบคุมการปฏิบัติงานด้านสรรหา คัดเลือก เจรจาต่อรอง และ ประเมินคุณภาพของ Supplier ในการจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ได้ผู้ขายที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพในการจัดซื้อ-จัดจ้างของบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจในภาพรวมขององค์กร
 • ควบคุมการเช็คราคาสินค้าเพื่อให้มี Quotation เข้ามาเปรียบเทียบราคา เฉลี่ย 300 รายการ/6 เดือน
 • ร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับ Concept ในบรรจุภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือต้องการเพิ่ม
 • ร่วมในกระบวนการทดสอบผลิตภัณฑ์วัตถุดิบ ของSupplier ในวาระต่างๆ เพื่อร่วมพิจารณาและให้ความคิดเห็นในผลการวิเคราะห์ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และทิศทางในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
 • ประชุมร่วมกับ Supplier เพื่อแจ้งผลการวิเคราะห์
 • ควบคุมการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อดาเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เช่น การเข้าเยี่ยมโรงงาน Supplier เพื่อประเมินคุณภาพ, ประเมินมาตรฐานการผลิต

Qualification : 

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 8 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้และ/หรือทักษะในการเจรจาต่อรองราคา หรือชานาญในการวิเคราะห์ ตัวเลข เศรษฐศาสตร์ สามารถบริหารจัดการและแก้ปัญหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้
 • มีประสบการณ์ในการจัดซือ้ งานในธุรกิจด้านเครื่องดื่ม

Purpose : 

       เพื่อร่วมวางแผนและบริหารงานโครงการ ด้านงบประมาณ การตดิ ตามควบคุม การวางแผนทางการค้า รวมทัง้ การจัดทาข้อมูลวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุนในโครงการต่างๆ ให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และตอบสนองการดาเนินธุรกิจของบริษัท

Responsibility : 

 • เจรจา ประสานงาน เพื่อให้การบริหารงบประมาณ การวิเคราะห์ ความคุ้มค่าของการลงทุนในโครงการ
 • ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำข้อมูลวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการต่างๆ และการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเป็น
  ข้อมูลในการวิเคราะห์ตัดสินใจ จัดส่งผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา เสนอแนะให้กับหน่วยงานต้นสังกัดตามลำดับ
 • ประสานงานและจัดทำแผนงาน AOP และข้อมูลอื่นๆ กับทางโรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • บริหารงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี การเงิน และ IT เช่น Sales to SAP, Project Finance
 • การติดตามผลการดำเนินการของ Campaign ต่างๆ เช่น Sales Tracking

Qualification :

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้าน บัญชีบริหาร หรือวิเคราะห์งบ ( Management Accounting ) อย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความเชี่ยวชาญระบบคอมพิวเตอร์

 

Purpose : 

            เพื่อควบคุมการจัดซือ้ จัดหาบรรจุภัณฑ์ ที่ใช้สาหรับการผลิตในระบบ ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตรงตามคุณสมบัติที่กาหนดและราคาที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการผลิตและการดาเนินงานภายในบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

Responsibility :

 • จัดทำแผนปฏิบัติการของแผนกจัดซื้อ บรรจุภัณฑ์ (Strategic Sourcing ของ Raw Material) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ทิศทางการดาเนินธุรกิจของการจัดซื้อจัดจ้างและบริษัท
 • จัดทางบประมาณประจำปี ของแผนกจัดซือ้ บรรจุภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานการจัดซื้อ จัดจ้างในภาพรวม
 • ควบคุมการปฏิบัติงานจัดซื้อ บรรจุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามแนวทางที่กาหนด เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในภาพรวมขององค์กร
 • ติดตามและประเมินผลของการปฏิบัติงานดังกล่าวให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ได้วางเอาไว้
 • ร่วมวางโครงร่างคู่มือการจัดซื้อ บรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ครอบคลุมขั้นตอน และ วิธีการการทำงานของแต่ละแผนก โดยให้เป็นไปตาม SOP ของแผนกจัดซื้อจัดจ้าง
 • พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ พร้อมจัดทำเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
 • ควบคุมการปฏิบัติงานด้านสรรหา คัดเลือก เจรจาต่อรอง และ ประเมินคุณภาพของ Supplier ในการจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ได้ผู้ขายที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพในการจัดซื้อ-จัดจ้างของบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจในภาพรวมขององค์กร
 • ควบคุมการเช็คราคาสินค้าเพื่อให้มี Quotation เข้ามาเปรียบเทียบราคา เฉลี่ย 300 รายการ/6 เดือน
 • ร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับ Concept ในบรรจุภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือต้องการเพิ่ม
 • ร่วมในกระบวนการทดสอบผลิตภัณฑ์วัตถุดิบ ของSupplier ในวาระต่างๆ เพื่อร่วมพิจารณาและให้ความคิดเห็นในผลการวิเคราะห์ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และทิศทางในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
 • ประชุมร่วมกับ Supplier เพื่อแจ้งผลการวิเคราะห์
 • ควบคุมการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อดาเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เช่น การเข้าเยี่ยมโรงงาน Supplier เพื่อประเมินคุณภาพ, ประเมินมาตรฐานการผลิต

Qualification : 

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 8 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้และ/หรือทักษะในการเจรจาต่อรองราคา หรือชานาญในการวิเคราะห์ ตัวเลข เศรษฐศาสตร์ สามารถบริหารจัดการและแก้ปัญหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้
 • มีประสบการณ์ในการจัดซือ้ งานในธุรกิจด้านเครื่องดื่ม

Job Descriptions:

 •        Provide user training in sales tool system for sale team.
 •        As a consultant the sales tool systems for users in first level and sent a problem to sales tool programmer if have.
 •        Participants in the preparation of a technical manual in use by a program.
 •        Participate in the preparation of the sales tool manuals.

Qualifications:

 •        Bachelor's degree in computer science, Technology, information systems or nearby
 •        Experience in computer systems 0-3 years (Open for fresh graduate)
 •        Knowledge and/or skills to use Microsoft Office, and or basic SQL
 •        Hold driving License and able to travel up-country
 •        Good in communication and interpersonal skill

ความรับผิดชอบหลัก

วางแผนเชิงกลยุทธ์และจัดทำงบประมาณ :

 • จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี (Annual Operations Plan) และแนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายโรงงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในภาพรวมของโรงงานและบริษัท
 • วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปีของฝ่ายโรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานของโรงงานและบริษัท
 • การบริหารโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง :
 • กำกับดูแลแนวทางการบริหารโครงสร้างองค์กร การกำหนดภารกิจ และอัตรากำลังพลของฝ่ายโรงงาน แผนก และส่วนงานต่างๆภายใต้ความรับผิดชอบให้มีความเหมาะสมกับแผนการดำเนินงานประจำปี (AOP) ของบริษัทและอยู่ภายใต้นโยบายที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกำหนดไว้

การพัฒนามาตรฐานทางวิศวกรรมและการผลิต :

 • กำกับดูแลและผลักดันให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และกระบวนการที่ใช้ในการผลิตอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การบริหารจัดการระบบซัพพลายเชน :

 • กำกับดูแลและผลักดันให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลังสินค้าและการขนส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การบริหารจัดการบัญชี

 • กำกับดูแลการดำเนินการทางด้านบัญชี และการเงินของโรงงานและสาขา ให้สอดคล้องต่อมาตรฐานการจัดทำบัญชีของบริษัท

การบริหารจัดการจัดซื้อ-จัดจ้าง :

 • กำกับดูและการจัดซื้อจัดจ้างภายในโรงงานให้เป็นไปตามกรอบนโยบายและกระบวนการที่บริษัทกำหนดอย่างรัดกุมและโปร่งใส

การซ่อมบำรุงและซ่อมแซมเครื่องจักร (ต่อ) :

 • แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างแผนกภายในโรงงานเพื่อให้การซ่อมบำรุงและซ่อมแซมเครื่องจักรเป็นไปตามเป้าหมาย
 • อนุมัติใบเบิกและจัดซื้ออะไหล่ตามอำนาจอนุมัติ

การผลิต :

 • กำกับดูแลให้การผลิตประจำวันและประจำสัปดาห์เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
 • แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างแผนกภายในโรงงานเพื่อให้การผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย
 • รายงานผลการปฏิบัติงานการผลิตให้ผู้จัดการทั่วไปโรงงานและผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการได้รับทราบเป็นรายวัน

คุณสมบัติ:

 • การศึกษา (Education): สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • ประสบการณ์ (Experience): มีประสบการณ์โดยตรงตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
 • ความรู้และทักษะเฉพาะทาง (Specific knowledge & skill): มีความรู้ด้านการบริหารการผลิตอาหาร / เครื่องดื่มและการบริหารการปฏิบัติงานที่ดีในการผลิตอาหาร มีความรู้และ/หรือทักษะอย่างรอบด้านในสายงานที่รับผิดชอบ สามารถกำกับดูแลและตัดสินใจในการบริหารสายงานได้ รวมทั้งมีความรู้และ/หรือทักษะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานวิชาชีพ
 • ความเข้าใจในธุรกิจ (Specific business knowledge): มีความเข้าใจในอุตสาหกรรมอาหาร / เครื่องดื่ม

ความรับผิดชอบหลัก :

1. การวางแผนการตรวจสอบประจำปี :
    • ร่วมจัดทำ “แผนการตรวจสอบประจำปี” (Annual Audit plan) กำหนดแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงาน การตรวจสอบทางด้านการเงิน และการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด รวมทั้งการพัฒนาระบบตรวจ สอบ การประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
    • ร่วมกำหนดกรอบและแนวทางการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร 
    • ร่วมจัดทำแผนบริหารทรัพยากรของฝ่าย เช่น แผนค่าใช้จ่าย แผนอัตรากำลังคนของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อประสิทธิภาพในงานตรวจสอบ

2. การควบคุมและพัฒนามาตรฐานการตรวจสอบ :
    • กำกับดูแล และให้ข้อเสนอแนะในการควบคุมและพัฒนามาตรฐานการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน หรือหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อ ให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามหลักการควบคุมภายในที่ดี
    • ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาขั้นตอนและมาตรฐานในการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
    • แนะแนวทางในการพัฒนาและกำกับดูแลแก่ผู้บริหาร เพื่อให้เป็นแนวทางที่สามารถปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การบริหารและปฏิบัติการตรวจสอบ :
    • กำกับ ดูแล การตรวจสอบตามแผนประจำปีทั้งการตรวจสอบทางด้านการปฏิบัติงาน การตรวจสอบด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด เพื่อประเมินความเสี่ยงของธุรกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในส่วนกลาง โรงงาน สาขา เพื่อให้มั่นใจในระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามทิศทางและกฎระเบียบขององค์กร 
    • ตรวจสอบ และประเมินการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด นโยบาย ขั้นตอน ข้อกำหนดด้านภาษี กฎหมาย กฎระเบียบภาครัฐ ข้อตกลง/สัญญาและรวมทั้งให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจ 
    • ติดตามและประเมินการปฏิบัติการตรวจสอบตามแผนประจำปี รวมถึงติดตามผลการตรวจสอบตามหน่วยงานต่างๆ

4. การรายงานผลการตรวจสอบ :
    • สรุปรายงานผลการตรวจสอบข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะ/ข้อแนะนำในการควบคุมความเสี่ยง พร้อมทั้งนำเสนอรายงานการตรวจสอบตามแผนประจำปีให้กับผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติ :

•   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน บัญชี และบริหาร
•   มีประสบการณ์ ด้านบัญชี หรือด้านการตรวจสอบภายใน 5 ปีขึ้นไป
•   มีความรู้และ/หรือทักษะ ที่ลึกซึ้งหรือชำนาญในหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีทักษะการฝึกอบรม/ฝึกสอน มีทักษะความเป็นผู้นำ และสามารถบริหารจัดการและแก้ปัญหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้
•   มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเสริมสุขและบริษัทในเครือ 

Main Responsibilities:

·    Be accountable for salesforce development in both hard and soft skills via classroom and / or field intensive training programs.

·    Develop regional sales training manager’s skill by implanting them with techniques and knowledge through “train the trainer program”.

·    Work closely with sales management team to ensure good coordination and collaboration for execution excellence.

·    Also to ensure close coordination with HR and sales training teams to identify training needs and design effective courses.

Qualifications:

·    Bachelor in Marketing or related fields

·    Experience in Sales or Marketing or Training (Sale-Marketing Function) at least 5 years

·    Be able to travel upcountry occasionally 

Qualifications:   

 • Bachelor’s degree in Computer Science, Software Engineer or related field
 • At least 3 year experience in system analysis, design and develop
 • Can develop software design specification
 • Experience with application development using SQL Server, ABAP.
 • Good communication and interpersonal.

Job Descriptions:

 • Designs and develops applications both windows-based and web-based
 • Provides technical assistance on the troubleshooting and performance tuning of the supported environments
 • Develop software and working with users and IT team to ensure that the applications are high-quality and meet business requirements
 • Coordinates with users and IT team to deploy projects
 • Supports related tasks to IT software development projects

ความหลักผิดชอบหลัก :

 • วิเคราะห์และปรับปรุงการผลิตด้าน Productivity ,Efficiency, Loss และการประหยัดน้ำ,ไฟฟ้า
 • วิเคราะห์และปรับปรุงเครื่องจักรและกระบวนการผลิตเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย KPI ในการผลิต
 • พัฒนาบุคลากรและทีมงานผลิต ให้มีความรู้ความสามารถเพื่อการควบคุมต้นทุนและประสิทธิภาพการผลิตและค้นหาวิธีการใหม่ๆ
 • พัฒนาแผนงานและให้คำแนะนำทางด้านการวิศวกรรม,การผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อให้ผลการดำเนินงานการผลิตมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, อุตสาหการ, ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบงาน QCC, TPM, PM, Energy consumption อย่างน้อย 3-5 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับปานกลางขึ้นไป
 • สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ในบางครั้ง
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

ความรับผิดชอบหลัก : 

 • คำนวณและรวบรวมข้อมูลการสั่งสินค้าจากทีม Pre Sale
 • กำหนดเงื่อนไข และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด ผ่านโปรแกรมจัดสายส่งสินค้า (Road Net)
 • วิเคราะห์ข้อมูล สรุปแผนการจัดสายส่งสินค้า จัด Group Order และบริหารจัดการให้สามารถจัดทำแผนการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ประสานงานกับทีมจัดส่งสินค้า เพื่อดำเนินการตามแผนงาน
 • ตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน และตรวจสอบพื้นที่การจัดส่งทั่วประเทศ เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาแผนการส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเสมอ

คุณสมบัติ :

 • อายุ 22 ปีขึ้นไป 
 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์, บริหารธุรกิจ, การจัดการ, โลจิสติกส์ หรือ ใกล้เคียง
 • มีความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี หรือ สามารถใช้โปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิศอย่างดี
 • สามารถทำงานช่วงดึกได้ระหว่างเวลา 14.00-23.00 น.
 • หากมีความรู้ความเข้าใจด้านการกระจายสินค้าได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

Responsibilities:

 • ทำการตรวจสอบระบบงานให้เป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบการควบคุมภายในที่ได้รับมอบหมาย
 • สรุปรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ กับผู้ที่ได้รับการตรวจสอบภายในเบื้องต้น
 • ติดตามผลการทำงานตลอดจนแนวทางการแก้ไขในข้อผิดพลาดของแต่ละระบบงานต่างๆ

Qualifications:

 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานการตลาด บัญชี และการตรวจสอบโดยตรง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความละเอียดรอบคอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี