รายชื่อ ผู้โชคดี การจับรางวัล ซัมซุง กาแลคซี่ โน้ต9 ให้เฉพาะชาวอีสานได้ลุ้นถึง 100 เครื่อง ครั้งที่ 3 (จำนวน 25 รางวัล)

 

                                                              

 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล

1.คุณปัญจพร ปานพิมพ์

2.คุณกาญจนา กลมเกลียว

3.คุณสมาส ปิ่นละออ

4.นางสาวนิรัญญา อุ่นใจ

5.คุณบัวลอย สักกุนัน

6.นางพอนสะหวัน สมสัก

7.คุณพรรณี ทองสอาด

8.นางสาวสมจิตร์ คำเมือง

9.คุณวุฒิไกร พฤษฎี

10.นายอภิสิทธิ์ ศิริรุ่งสกุลวงศ์

11.นายศักดิ์ดา เจ๊กจันทึก

12.เด็กชายขวัญชัย ศรีพรม

13.นายประพล ยางธิสาร

14.นางสาวสุภารัตน์ นาด้วง

15.คุณวิภา กระบวนศรี

16.นางสาวพิมพ์พร ป้อมหิน

17.นายวัลลภ ชื่นจิตร

18.นายพชรพล หยุ่มไธสง

19.นางถนอม อู๋สูงเนิน

20.นางสาวพรพิมล จันทกร

21.คุณสุวิทย์ จันลา

22.นายภัทรพล ขันธุปัตน์

23.นายประจักษ์ ศรีชาแอน

24.นายไพรัช เงินเก่า

25.นางวิภา มุ่งสันติ

รายชื่อ ผู้โชคดี การจับรางวัล ซัมซุง กาแลคซี่ โน้ต9 ให้เฉพาะชาวอีสานได้ลุ้นถึง 100 เครื่อง ครั้งที่ 5 (จำนวน 25 รางวัล)

อ่านต่อ

รายชื่อ ผู้โชคดี การจับรางวัล ซัมซุง กาแลคซี่ โน้ต9 ให้เฉพาะชาวเหนือได้ลุ้นถึง 100 เครื่อง ครั้งที่ 5 (จำนวน 25 รางวัล)

อ่านต่อ

รายชื่อ ผู้โชคดี การจับรางวัล ซัมซุง กาแลคซี่ โน้ต9 ให้เฉพาะชาวอีสานได้ลุ้นถึง 100 เครื่อง ครั้งที่ 4 (จำนวน 25 รางวัล)

อ่านต่อ

รายชื่อ ผู้โชคดี การจับรางวัล ซัมซุง กาแลคซี่ โน้ต9 ให้เฉพาะชาวเหนือได้ลุ้นถึง 100 เครื่อง ครั้งที่ 4 (จำนวน 25 รางวัล)

อ่านต่อ